%d8%a2%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87

برگزاری جشنواره چشم انداز از ۵ الی ١۱ خردادماه


دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان
نظر به برگزاری جشنواره چشم انداز از ۵ الی ١٠ خردادماه امکان رزرو غذا(افطار ) جهت حضور خانواده های گرامی دانشجویان فراهم گردیده است.
🔎رزرو غذا به قیمت دانشگاهی و از طریق سامانه  خواهد بود.

🔎عزیزان در هنگام رزرو غذا به تعداد مورد نیاز غذا انتخاب نمایند.

🔎حداکثر تا ساعت ٣ یک روز قبل از هر نوبت غذایی امکان رزرو غذا خواهد بود.